To hold your hand

683AF350-4055-415B-881A-DFF86C9AD33B

تا دست تو را بدست آرم
از کدامین کوه می بایدم گذشت
تا بگذرم

از کدامین صحرا
از کدامین دریا می بایدم گذشت
تا بگذرم

روزی که اینچنین به زیبائی آغاز میشود
بهنگامی که من آخرین کلمات تاریک غمنامه گذشته را
با شبی که در گذر است
به فراموشی باد شبانه سپرده ام
از برای آن نیست که در حسرت تو بگذرد

تو باد و شگوفه و میوه ای، ای همه فصول من
بر من چنان چون سالی بگذر
تا جاودانگی را آغاز کنم

احمد شاملو
تیر ۴۲

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s