شبگرد

شبگرد

من مستم و مدهوشم، شبگرد قدح نوشم
ازطایفه بی خبرانم ، دیوانه با نام و نشانم
من قصه نمی دانم، افسانه نمی خوانم
دُردی کش میخانه عشقم، سرحلقه صاحب نظرانم
مرا می ز جام وفا باید ای می فروشان
مرا خان میخانه ها باید ای باده نوشان
من از آنچه رسوا کند نام عاشق نترسم
ازآن می که آتش زند کام عاشق نترسم
بیا ای عشق افسونگر، فراموشم نکن دیگر
تویی روان من، شور جان من، امید من
در جهان من، به زندگانی، تویی که جاودانی
مرا می ز جام وفا باید ای می فروشان
مرا خان میخانه ها باید ای باده نوشان
من ازآنچه رسوا کند نام عاشق نترسم
از آن می که آتش زند کام عاشق نترسم
من مستم و مدهوشم، شبگرد قدح نوشم
از طایفه بی خبرانم، دیوانه با نام و نشانم
من قصه نمی دانم، افسانه نمی خوانم
دُردی کش میخانه عشقم، سرحلقه صاحب نظران