باران

بذار بازم بارون
بریزه رو موهام
بذار که عاشق شم
از گرمی دستات
بذار که آغوشت بگیرتم
اروم بپیچه عطر تو تو نم نم بارون
بذار دوباره باز دیوونه تو شم

من عاشقت هستم عاشقترم میشم
تو رقص این بارون موهامو وا کردی میرقصم و میگی به خونه برگردیم

دستاتو باز کن نگاه کن
به دونه های که میچیکه کف دستت
نفس بکش بذار پر بشن
ریه هات از دونه های عطرش
بغلم کن که تا صبح دوباره خاطره شیم این راه باز میشه با تو راحت پایه بشی
عشقم به حدیه عینش نیست
این یه حسه که مثلش نیست
این یه قلبه که انقد میزنه
انقد میگرده چفتش شی
این مرد بیداره تا این ابر میباره
این مرد بی خوابه وقتی این شهر میخوابه

بذار دوباره باز دیوونه تو شم من عاشقت هستم عاشقترم میشم
تو رقص این بارون موهامو وا کردی میرقصم و میگی به خونه برگردیم
عشقم به حدیه عینش نیست این یه حسه که مثلش نیست
این یه قلبه که انقد میزنه انقد میگرده چفتش شی
این مرد بیداره تا این ابر میباره این مرد بی خوابه وقتی این شهر میخوابه

باران

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s