You are the sun

622167D3-1C6F-44F3-BDD4-46517E1EDE56
What I need is you
What I want is you
What I dream is you
In the past, present and future

Is only you, you and you
What I need is to be near you, see you
What I want is to touch you
soft beyond any dream
What I dream is to be one with you
To see, what you see
To feel, what you feel
To sense, what you sense
To love, what you love

Loving you, is loving myself
Loving myself is loving you
One day, you are me, I am you, one
One day, I am you, you are me, one
One day, there is no stop, no hesitattion only love
One day, there is no past, present and future only love
..

To hold your hand

683AF350-4055-415B-881A-DFF86C9AD33B

تا دست تو را بدست آرم
از کدامین کوه می بایدم گذشت
تا بگذرم

از کدامین صحرا
از کدامین دریا می بایدم گذشت
تا بگذرم

روزی که اینچنین به زیبائی آغاز میشود
بهنگامی که من آخرین کلمات تاریک غمنامه گذشته را
با شبی که در گذر است
به فراموشی باد شبانه سپرده ام
از برای آن نیست که در حسرت تو بگذرد

تو باد و شگوفه و میوه ای، ای همه فصول من
بر من چنان چون سالی بگذر
تا جاودانگی را آغاز کنم

احمد شاملو
تیر ۴۲