Now

 

IMG_0986

همهء هستی من آیهء تاریکیست
که ترا در خود تکرار کنان
به سحرگاهان شکفتن ها و رستن های ابدی آه کشیدم ، آه
من در این آیه ترا
به درخت و آب و آتش پیوند زدم

زندگی شاید
یک خیابان درازست که هر روز زنی با زنبیلی از آن میگذرد
زندگی شاید
ریسمانیست که مردی با آن خود را از شاخه میاویزد
زندگی شاید طفلیست که از مدرسه بر میگردد
زندگی شاید افروختن سیگاری باشد ، در فاصلهء رخوتناک دو
همآغوشی
یا عبور گیج رهگذری باشد
که کلاه از سر بر میدارد
و به یک رهگذر دیگر با لبخندی بی معنی میگوید ” صبح بخیر ”

زندگی شاید آن لحظه مسدودیست
که نگاه من ، در نی نی چشمان تو خود را ویران میسازد
ودر این حسی است
که من آن را با ادراک ماه و با دریافت ظلمت خواهم آمیخت

در اتاقی که به اندازهء یک تنهاییست
دل من
که به اندازهء یک عشقست
به بهانه های سادهء خوشبختی خود مینگرد
به زوال زیبای گل ها در گلدان
به نهالی که تو در باغچهء خانه مان کاشته ای
و به آواز قناری ها
که به اندازهء یک پنجره میخوانند

آه…
سهم من اینست
سهم من اینست
سهم من ،
آسمانیست که آویختن پرده ای آنرا از من میگیرد
سهم من پایین رفتن از یک پله مترو کست
و به چیزی در پوسیدگی و غربت و اصل گشتن
سهم من گردش حزن آلودی در باغ خاطره هاست
و در اندوه صدایی ان دادن که به من بگوید :
” دستهایت را
دوست میدارم ”

دستهایم را در باغچه میکارم
سبز خواهم شد ، میدانم ، میدانم ، میدانم
و پرستوها در گودی انگشتان جوهریم
تخم خواهند گذاشت

گوشواری به دو گوشم میآویزم
از دو گیلاس سرخ همزاد
و به ناخن هایم برگ گل کوکب میچسبانم
کوچه ای هست که در آنجا
پسرانی که به من عاشق بودند ، هنوز
با همان موهای درهم و گردن های باریک و پاهای لاغر
به تبسم های معصوم دخترکی میاندیشند که یک شب او را
باد با خود برد

کوچه ای هست که قلب من آن را
از محل کودکیم دزدیده ست

سفر حجمی در خط زمان
و به حجمی خط خشک زمان را آبستن کردن
حجمی از تصویری آگاه
که ز مهمانی یک آینه بر میگردد

و بدینسانست
که کسی میمیرد
و کسی میماند
هیچ صیادی در جوی حقیری که به گودالی میریزد ، مرواریدی
صید نخواهد کرد .

من
پری کوچک غمگینی را
میشناسم که در اقیانوسی مسکن دارد
و دلش را در یک نی لبک چوبین
مینوازد آرام ، آرام
پری کوچک غمگینی
که شب از یک بوسه میمیرد
و سحرگاه از یک بوسه به دنیا خواهد آمد

Look

IMG_0969

Look
See the sorrow in my tired eyes
How it melts drop by drop
Like a rain washing the soil in a cold day

Look
See how my black shadow in this gray world
Is disappearing by your light
Slowly, slowly

Look
In such a dark night as this
The whole of my sky
Becomes full of meteors and comments
By your light and shine

You have come from distance far
from land of smile and brightness

Listen
I can hear the voice of angels singing
The sounds are not from this earth
The sounds are from far far away
Wash me with wave of your sounds
Let me drown in the beauty of the moment

Look
I am cold and lonely here
Warp me up in the silk of your kisses
Want me in long lasting nights

Look
Don’t leave me another time
Don’t separate me from the bright stars
Don’t let me fall to sleep without hearing your warm lullaby

Look
Wake me up with your call from the light
Appear in my life to make the sun to shine again
Be mine and dance with me
I am dreaming of honey and taste of your lips


Torang

Foroogh

Love

IMG_0968

Both light and shadow are the dance of love
Love has no cause

It is the astrolabe of God ’s secrets
Lover and Loving are inseparable and timeless

Although I may try to describe Love
When I experience it
I am speechless

Although I may try to write about Love
I am rendered helpless
My pen breaks and the paper slips away at the ineffable place

Where Lover, Loving and Loved are one

Every moment is made glorious by the light of Love.

Rumi

Journey

The journey from emptiness to fullness
The journey from darkness to light
Needs love, wants and courage

In this journey,
I found you
I discovered that I can make you cry
I discovered that I can make you smile
I discovered that I can make you talk in silence
I discovered that I can make you look at me with tears in your eyes, full of sorrow

In this journey,
I found you
I discovered that I can love someone again
I discovered that I can touch someone again
I discovered that I can leave the world of sadness and be happy
I discovered that you love others more than me, and I cannot change that

In this journey,
I found you
I found that there might be a day in future
That we will dance again
I found that I can be happy with just seeing you

In this journey
I found you
I found joy
I found light

Beautiful Eyes

IMG_0951
When I look into your beautiful eyes
I discover a world full of meaning and love

I see that the oceans, blue and green
with wave after wave rolling white and yellow

I see that the sky and sun
just raising from the orange clouds of uncertainty

I see that you love me and
just waiting for the right moment
to say the time has come, let’s dance

I see that I am lost in that deep reflections
Without a path forward,
just absorbed in the beauty of the moment

When I look into your beautiful eyes
I want to freeze the time
I want to take you to the ninth dimension
And drink from the sweet fountain of youth

When I look into your beautiful eyes
I realize that joy is an endless feeling that is only possible
Because of the way you look at me.

..

Brown Eyes

When you look at me with
those brown eyes
What do you want to do
Do you have to have me
The way that i want you

When you don’t look at me with
Those beautiful eyes
What do you want me to do
So far away from you
Just stream of electron
Connecting us

When you look at me with
Those beautiful brown eyes
Not green
What do you want me to do
Loving you more
Which is impossible

Fleet wood mac
Tusk
Brown eyes
Modified to say what I want to say

Beautiful Child

img_0879.jpg
Beautiful child
Beautiful child
You are a beautiful child
And I am a fool once more

You were born when I was sixteen
The years had disappeared
Much has gone by since then
And I miss being with you

When you touch me
I have no choice
I have to stay

Ooh, I had to stay
Ooh, I had to stay

Sleepless child
There is so little time
Your eyes say yes
But you don’t say yes

I wish that you were mine
I wish that you were mine

You say it will be harder in the morning
I wait for you to say, just go

Your hands held mine so few hours
(I fell into love)
And I’m not a child anymore

I’m not a child anymore
I’m tall enough
To reach for the stars
I’m old enough
To love you from afar
Too trusting?

Yes

But then men usually are
I’m not a child anymore
No, I’m not a child, oh no
Tall enough to reach for the stars
I will do
As I’m told

Even if I never hold you again
I never hold you again
Sleepless child
There is so little time
Your eyes say yes,
but you don’t say yes

I wish that you were mine
I wish that you were mine
I wish that you were mine
I wish that you were mine

Will you be mine?

Beautiful Child
Fletwood mac
With minor edit to say what I want

Feeling for You

I want to look into your eyes for all of the years missed having them in my life.

I want you closer than my skin to me
no,
closer than my veins to my heart.

If the water is you,
I’ll plunge into the ocean with no fear of getting drowned.

If the sun is you,
I’ll fly toward its core like I’ve never heard about the fate of Icarus.

The magnolias are as restless
as my neck
since they’ve heard your name.

I’ve lost my senses
and don’t know how I feel

Toranj

I Wish

IMG_0830
I wish I were your mirror
so that you always looked at me.

I wish I were your garment
so that you would always wear me.

I wish I were the water that washes your body
so that I will surround you.

I wish I were the sun in the sky
so that I could cover you.

And the band around your breasts,
and the beads around your neck
So that I can be with you.

I missed you now

Kiss Me

8F3751FB-8A43-428F-B99B-95E926D8B59A-7154-000007524C9A8453

Kiss me; kiss me a lot
Kiss me as if today was the last time
Hold me; hold me tight
The way you always do

Kiss me; Kiss me more than eleven times
Kiss me while moving your soft figures
Through my moist hair
The way you always do

Touch me; Touch me again
Touch my chest with you beautiful hands
Hard, circular and soft

Kiss me; kiss me a lot
Because I fear to lose you
To lose you again before the 12th moon

..